Overheid en dialoog

Slim en slagvaardig in het sociale domein


Het Rijk legt steeds meer centrale overheidstaken bij de lokale gemeenten. De nieuwe jeugdwet, de AWBZ-begeleiding, de participatiewet, maar ook de kanteling van de WMO en het Passend Onderwijs zorgen voor een andere inrichting van het sociale domein, met een integrale regierol van de gemeente. Dit vraagt om een andere overheid, een andere vorm van regievoering. Daarmee staat iedere gemeente voor de immense taak om niet alleen stelselwijzigingen door te voeren, maar ook een nieuwe organisatie in te richten met de gemeente als regisseur.


Voorwaarden voor succes zijn dat frontlijn professionals anders gaan werken, dat er een actieve participatie van burgers komt en dat er nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan.   


Ambitie

Vanuit deze ambitie staat de gemeente dan ook voor de vraag 'hoe te komen tot een gezamenlijke, gedragen en succesvolle manier van werken'.


Het gaat in de kern om het formeren van een integraal en collegiaal werkend team van professionals uit verschillende disciplines en organisaties met mandaat vanuit hun eigen organisatie. Met de gemeente in de regierol. Per wijk, buurt, dorp of stad kan dat verschillend zijn en dient de best passende oplossing gekozen te worden.


Methodiek

Middels onze dialoogmethodiek is het  mogelijk om tot zo’n succesvolle samenwerking te komen. Deze methodiek leidt in elke situatie tot wezenlijke betrokkenheid, gedragen oplossingen en snelle resultaten. De unieke resultaten van deze methodiek:


  • zorgt voor open communicatie, oprecht spreken en aandachtig luisteren
  • zorgt er voor dat mensen verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leven en ideeën
  • creëert een veilige ruimte voor mensen om vooronderstellingen te toetsen en om vragen te stellen bij eerdere oordelen en visies
  • zorgt voor een nieuwe manier van denken
  • genereert nieuwe ideeën en oplossingen die verder gaan dan wat een ieder eerder bedacht had
  • creëert een hoger niveau van zowel het begrijpen van mensen en als het doorzien van problemen
  • zorgt voor een contextuele en holistische manier van kijken
  • leidt tot “a-ha” ervaringen.


Ervaring

Inmiddels hebben we behoorlijk wat ervaring bij verschillende opdrachtgevers met de begeleiding van integrale en collegiale werkende teams van professionals uit verschillende disciplines en organisaties. We vertellen je er graag meer over.


Tips voor succesvol veranderen?