Procesbegeleiding

Procesbegeleiding‘Ga niet alles zelf organiseren, maar maak het mogelijk dat anderen het zelf kunnen organiseren’.


Bij ingrijpende veranderingen of complexe vraagstukken kunnen de emoties hoog oplopen en de belangen verschillen. Ieder wil graag vaak vanuit zijn eigen kennis en ervaring het belang van de organisatie dienen. En ook die van zijn eigen team of afdeling, medewerkers en misschien zelfs die van hem of haar persoonlijk. Probeer daar maar eens een werkbaar geheel van te maken. Dat is behoorlijk ingewikkeld.

Juist door je eigen betrokkenheid, is het lastig om met afstand en objectiviteit naar de organisatie te kijken. Dikwijls is het lastig om het grotere geheel te zien.

 

In die situaties kan een externe procesbegeleider uitkomst bieden. Iemand die met een frisse blik van buiten naar de organisatie kan kijken. Wij kunnen die rol goed vervullen. We onderzoeken wat leeft en speelt binnen een team of organisatie, waarbij essentiële zaken boven tafel komen. Met geen ander belang, dan in korte tijd tot een gezamenlijke en  gedragen oplossing te komen.


Als procesbegeleiders zorgen we ervoor dat de verschillende perspectieven voldoende ruimte krijgen, dat de dynamiek in de groep helder wordt en maken we de interacties binnen de groep bespreekbaar.


Het doel van procesbegeleiding is uiteraard dat partijen steeds meer zelf in staat zijn inhoud en interactie met elkaar te combineren. In ons werk staat dat centraal. Daarbij gebruiken we de beproefde en bewezen methode van organisatiedialoog. 


Participatie


De essentie van besturen is samenwerking tussen verschillende partners om ingewikkelde maatschappelijke problemen op te lossen. In die opvatting is het helemaal niet vanzelfsprekend dat één van die partijen, de gemeente, altijd tevens de rol zou moeten vervullen van procesbegeleider en –regisseur.

Eigenlijk kunnen alle participatieprocessen waarbij verschillende belangen en gezichtspunten samenkomen, worden beschreven als pogingen om vertrouwen te wekken, bruggen te slaan en open te staan voor de inbreng van anderen. Dit kan alleen lukken als het professioneel wordt aangepakt.


Ook als bestuurders of ambtenaren ervoor kiezen het zelf te doen, lukt het alleen als zij zich ervan bewust zijn dat zij zich niet teveel moeten vereenzelvigen met een standpunt om profijt te kunnen hebben van burgerparticipatie. Ook als zij zich hiervan weten los te maken, hebben zij onwillekeurig een achterstand bij het wekken van vertrouwen zolang zij door burgers worden vereenzelvigd met de gemeentelijke opvattingen en voorstellen.


Daarom is het in een groot aantal situaties waarin verschillende partijen gezamenlijk tot een resultaat moeten komen aan te bevelen om daadwerkelijk gebruik te maken van de diensten van een buitenstaander.


Wanneer?

We worden ingeschakeld als procesbegeleider om onder andere:


  • de samenwerking tussen verschillende organisaties te bevorderen
  • gedrags- en cultuurveranderingen te begeleiden
  • het onderling vertrouwen te laten toenemen
  • de onderlinge communicatie te verbeteren
  • ogenschijnlijk complexe zaken bespreekbaar te maken
  • medewerkers te motiveren
  • een hechtere samenwerking te krijgen
  • visies en ideeën samen te voegen
  • de rust in een organisatie te herstellen